• ВИТА ИНСТИТУТ

    ЕДУКАЦИЈА, МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ И КОУЧИНГ

    ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
  • АКАДЕМИЈА ЗА EMPLOYER BRANDING

    ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ НАЈДОБРИТЕ ЧР ПРАКТИКИ

    ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Business & Executive Coaching

Развој на лидери и извршните менаџери во компанијата, како и за развој на високо-продуктивни тимови и организации. Коучингот може да се практикува индивидуално, тимски, на ниво на компанија или комбинирано.

Развој на Лидерски компетенции

Oтклучување на личниот потенцијал на менаџерите и лидерите, како и потенцијалот на тимот во кој менаџерот е активно вклучен во работните активности.

HRM системи и дигитализација на HR процеси

Користи единствена методологија за имплементација на HR СИСТЕМИ, која е прилагодена на нивото на развој, големината и обемот на компанијата.

Дијагностика на организациска култура и бизнис сигнали

Дијагностика на вашата организациска култура, моменталната состојба на вашата работна сила, атмосферата и менаџирањето кое им е потребно на вашите вработени.

HR Обуки и Менторство

Воведување нови и иновативни пристапи за стекнување знаења и најдобри практични искуства, како и овозможување на апликативен начин за пренос на експертски знаења и вештини во професијата базирани на најновите светски трендови во областа.

VET4SPORT

Промоција на професионалниот развој на спортските работници преку иновативно стручнa обука, на начин на кој спортските работници се здобиваат со вештини за самоуправување, вештини за управување со човечки ресурси и почитување на различностите.

ЗА НАС

ВИТА ИНСТИТУТ за едукација, менаџмент косалтинг и коучинг е професионален институт фокусиран на организацискиот развој и развојот на луѓето, лидерството и организациската култура на компаниите во приватниот сектор, но и на институции од јавен сектор, асоцијации и невладини организации.

Тимот на ВИТА ИНСТИТУТ го сочинуваат докажани HR експерти и сертифицирани коучеви, како и подеднакво успешни партнериски организации.

Главната цел на ВИТА е да обезбеди целосна професионална поддршка на компаниите да ги изградат своите капацитети преку воспоставување на системи за управување со човечките ресурси, како и преку развој на лидерството во компаниите и креирање на посакуваната организациска култура.

“We believe in people and their creative power to build a better world!“

VITA’s team

“In sameness we connect, In differences we grow!”

Virginia Satir

“The best way to predict the future is to create it!”

Peter Drucker

“We believe in people and their power to build a better world! “ 

VITA’s team

“We want to uplift the potential and to make successful stories happen.”

VITA’s team

“We support individuals to grow and develop exceptional careers and to create for themself the life they want.”

VITA’s team

ПРЕПОРАКИ

In the past period, we collaborated with VITA Institut on 2 occasions:
-Executive business coaching
-Data Driven people analytics.
On behalf of myself and A1 Makedonija, we would like to thank VITA Institut and Hristina Lozanoska and send our sincere gratitude for her help and support in providing executive business coaching to our executive managers, empowering them to show up with courage, confidence and compassion.Read More

Stefan JovanovskiHead of HR, A1 Makedonija DOOEL Skopje

Ever since the partnership between VITA Institut & Zan Mitrev Clinic was signed in 2019, we have been working together on Digital transformation of the HR processes, making the HR processes in the clinic automated and data-driven.  Recognizing the great success of this partnership, we aim to further develop and complete the implementation of the HR processes and Software “FledgeHR”, with support of Vita’s HR experts.Read More

Dragana AvramovskaHead of HR, Zan Mitrev Clinic

We have been working with VITA Institut for the past year. The training programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. Our company MAKPETROL AD, as leader on the market aims to provide the best training for our employees. In this case, VITA Institut helped us achieve our goal by completing Leadership programme for agile leadership,series of workshops with coaching approach, which use a combination of hands-on exercises to help up to 150 line and senior managers, who work directly with teams, helping them understand how to best support, guide, and coach their teams towards the improvement of their agile capabilities.Read More

Marija TodoroskaHR Manager, Makpetrol AD

НАШИ КЛИЕНТИ

 

OUR PHILOSOPHY

КОНТАКТ

Send us mail

1 + 1 = ?