ЗА НАС

ВИТА ИНСТИТУТ за едукација, менаџмент косалтинг и коучинг е професионален институт фокусиран на организацискиот развој и развојот на луѓето, лидерството и организациската култура на компаниите во приватниот сектор, но и на институции од јавен сектор, асоцијации и невладини организации.

Тимот на институтот го сочинуваат докажани HR експерти и сертифицирани коучеви, како и подеднакво успешни партнериски организации.

Главната цел на ВИТА е да обезбеди целосна професионална поддршка на компаниите да ги изградат своите капацитети преку воспоставување на системи за управување со човечките ресурси, како и преку развој на лидерството во компаниите и креирање на посакуваната организациска култура.