Лидерството е ударниот тон кој ја дефинира културата, вредностите и препознатливоста на една организација во јавноста

Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ која започнува на 25 февруари вклучува тренинг програма од 6 модули која на слушателите ќе им помогне да ја развијат вистинската стратегија за Employer Branding во својата компанија. „Лидерство во процесот на Employer Branding“ е називот на последниот модул со кој учесниците ќе ја завршат Академијата, а повеќе на оваа тема ќе дознаеме во интервјуто со Димитар Османли – еден од предавачите на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ.

Зошто е лидерството важно за Employer Branding?

Лидерството во една организација е ударниот тон кој ја дефинира, обликува и идентификува културата, вредностите и препознатливоста на организацијата во очите на вработените и пошироката јавност. Организациите кои се обидуваат да привлечат талентиран кадар врз основа на декларирани вредности, можат тоа да го сторат успешно само доколку тие вредности се персонифицирани во лидерството и препознаени во активностите на организацијата од страна на вработените. Добриот (или лошиот) Employer Branding несомнено започнува со добро (или лошо) Лидерство.

Што е уникатно за модулот за Лидерство на Employer Branding Academy?

Модулот за Лидерство на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ се бави со спецификите на креирање, одржување и комуницирање на препознатливи вредности на лидерството кои организацијата ја прават автентична и преферирана кај талентираниот кадар. Преку мноштво корпоративни примери овој модул ги анализира и различните модели на организациско лидерство, и на интерактивен начин им нуди на учесниците можност да креираат автентичен модел на лидерство најсоодветен за нивната организација. Воедно ќе примениме техники за проценка на лидерски стилови, како и начини за развој на лидерството, како што е бизнис коучинг за менаџери и лидери, во моментот најприфатена методологија за развој на лидери, покрај различните лидерски програми и обуки.

Какви се состојбите со лидерството кај нас?

Со процесот на глобализација, организациските култури, а следствено и лидерството, стануваат се повеќе еднообразни како кај нас, така и на многу други места во кои претходно функционирале поавтентични културни и лидерски модели. Токму и затоа оваа тема станува се позначајна, бидејќи најчесто кон областа организациско лидерство кај нас обично се приоѓа со „увезени“ модели кои не секогаш функционираат во оваа средина. Во нашата средина сеуште постојат и силни културни специфики кои предодредуваат одредени лидерски профили да бидат позастапени. Културните специфики во однос на локалната работна етика, пол, образование, генерација и слично исто така бараат поавтентичен и полокализиран пристап. Овој модул ќе се позабави токму со тие специфики, и ќе се обиде да ги поврзе со индивидуалните лидерски профили и цели на учесниците.

Кое е вашето искуство во доменот на организациско лидерство?

Личното лидерство го градев преку различни долгогодишни лидерски искуства и улоги кои ги извршувам во континуитет. Во моментот сум посветен на моите ангажмани поврзани со функцијата Извршен Директор на американското друштво Anderson Leonard Pharmaceuticals, LLC од 2018 година и сопственик на  консултантската агенција Инспира Плус базирана во Македонија од 2016 година.

Претходно, би ги издвоил неколку позначајни искуства од оперативен менаџмент, како извршен директор на М6 Едукативниот Центар за корпоративно лидерство од почетокот на 2009 година водејќи ја оваа институција во период на неприкосновен линеарен раст од 9 години, но и лидерски искуства уште порано, како Директор за Развој на American University во Вашингтон, САД, каде управував со тим од неколку десетици линиски менаџери и вработени, каде бев директно одговорен за најголемиот раст на донорски приходи во стогодишната историја на универзитетот.

Не помалку значајни се и членувањата во управувачки тела на финансиски инстиуции и професионални организации. Особено ми се драги моите ангажмани како предавач, денес на темата Лидерство и Employer Branding, во Академијата на ВИТА Институт, а претходно по предметите Маркетинг, Корпоративни Комуникации, Управување со Настани и Развој на Човечки Ресурси во други образовни институции.

Во тек е формирање на новата група на Академијата за EMPLOYER BRANDING, повеќе инфо тука:

Во последниве години се посветува поголемо внимание на улогата на вработените, менаџерите и одделот за човечки ресурси, како почетна точка во процесот на справување со надворешни и внатрешни организациски промени-вели м-р Христина Лозаноска, претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси.

Фактор: Професијата управување со човечки ресурси (ЧР) и нејзиното значење за успешноста на една компанија и економијата во целина е недоволно позната во земјава? Што ја прави атрактивна оваа професија во последно време?

Христина Лозаноска: Една од највпечатливите, глобални карактеристики на изминатата деценија беше континуираната промена на бизнис климата и пазарните услови. Компаниите буквално се борат од ден на ден да постигнат успех, да бидат ефикасни и да останат конкурентни. Во целиот тој процес на опстанок и адаптација, забележана е непроценливата важност на луѓето, односно вработените во организацијата како еден од клучните фактори со најголемо влијание врз постигнувањето и одржувањето на организацискиот успех. Затоа, во последниве години се посветува поголемо внимание на улогата на вработените, менаџерите и одделот за ЧР, како почетна точка во процесот на справување со надворешни и внатрешни организациски промени. Оваа улога се предвидува да биде сè поважна во организациите во наредните неколку децении, бидејќи преку управување со човечките ресурси ќе се цели постигнување максимумот ангажираност и продуктивност на вработените. Тимот на вработени на една компанија е единственото нешто што не може да се ископира и дава уникатна конкурентска предност. Како одговор на овој предизвик се разви менаџерската, односно стратешката функција на управувањето со човечките ресурси во развиените земји, како тежиште на стратегијата за успешно управување со организациските промени. Иако овој тренд е се почест и во нашата земја, за жал сè уште во голем дел од бизнис заедницата, како и во јавниот сектор, кога зборуваме за управување со човечките ресурси се мисли на основните, административни функции на кадровското одделение, што укажува на понатамошна потреба од едукација и промоција на бенефитите од оваа професија.

Фактор: Колку македонските компании, особено оние поуспешните, се свесни за значењето на оваа професија и колку ги применуваат позитивните практики за развој на човечки ресурси во своите средини?

Христина Лозаноска: Колку менаџментот на македонските компании, особено оние успешните, ги следи трендовите на развој во секторот во кој делува? Колку менаџментот на овие компании има стратешки приод во креирањето на иднината на компанијата, со предвидување на сите аспекти потребни за нејзината одржливост? Дали менаџментот на успешните компании е запознаен со оперативните ризици поврзани со човечкиот фактор во компанијата и како управува со ризиците? Дали менаџментот на компанијата е засегнат индивидуалните цели и делувања на вработените да бидат поврзани со исполнување на компаниските цели? Дали менаџментот на компанијата верува во квалитет, транспарентност, лојалност, развој на вештини, тимска работа, развој на лидери и друго??? Овие прашања остануваат отворени, а мојот одговор е дека доколку менаџерите се искусни менаџери и се загрижени за иднината на компанијата, тогаш се претпоставува дека се свесни и засегнати паралелно да ги развиваат вработените, за што им е потребен внатрешен систем за управување со човечките ресурси, кој согласно доменот на работа, го креираат менаџерите за управување со човечките ресурси! Да, имаме примери на вистински менаџери за човечки ресурси во компаниите во Македонија и нивни успешни добри практики, но на ниво на земјата тоа не е доволно за да се дефинира дека имаме развиена професија во целина.

Фактор: Што подразбирате под стандардизација на професијата управување со човечките ресурси на национално ниво, зошто е тоа потребно?

Христина Лозаноска: Основни стандарди за управување со човечките ресурси би придонеле во развојот на компаниите во приватниот сектор, но и во реформите на институциите и органите од јавниот сектор. Преку нив јасно би се дефинирала улогата, доменот на работа и специфичната стручна експертиза на професионалците за управување со човечките ресурси/одделите за ЧР, и истите би можеле активно да придонесат во реорганизација, модернизација, трансформација и развој на било која организација, бидејќи топ менаџментот има други предизвици и приоритети со кои се соочува во тековното работење. Професијата управување со човечките ресурси како значајна функција на менаџментот на компаниите и организациите, потребно е да се користи за подигнување на квалитетот на животот на луѓето, особено во професионалниот дел, со воспоставување на соодветни стандарди за работа, достоинствени услови за работа, фер и еднакви можности за развој и напредок на луѓето, а коишто самото по себе ќе придонесе кон позитивен развој на компаниите и општеството. Со исполнување на овие предуслови во работната средина, работодавачите ја подаваат раката за зајакнување на довербата и интерната соработка со колективот на вработени, а со тоа ја префрлаат одговорноста на страна на вработените, кои потоа не би требало да имаат изговори за ниското ниво на ангажираност и продуктивност, туку да покажат одговорност и залагања за квалитетно извршување на работата со што би го задржале своето работно место и би се развивале во кариерата.

Фактор: Вие сте од 2012 година претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси. Колку сте задоволни од досега постигнатите резултати на МАЧР, особено во поглед на промовирање на професијата во земјата и во странство?

Христина Лозаноска: Како ентузијаст во својот професионален развој во МАЧР сум уште од основачкото собрание во 2009 година. Уште од почетокот се создаде квалитетно јадро на асоцијацијата и се одржа како активно членство, кое за моја среќа, ја препозна мојата енергија и желба за вредни заеднички достигнувања поради што ми беше дадена довербата овие 6 години да бидам претседател на асоцијацијата, односно лицето на нашата фела во земјата и во странство. Во времето кога бев избрана за претседател, понесов огромна одговорност, бидејќи асоцијацијата сè уште беше на кревки нозе. Но, успеавме да направиме одржлива организација, со активна извршна канцеларија, зголемено членство и многу успешни настани за промоција на професијата, од кои највредни се интернационалните годишни конференции кои овозможуваат нашиот град да биде центар на управувањето со човечките ресурси во регионот. Воедно, во текот на мојот мандат, едно од поголемите признанија за успешното работење и вредно меѓународно достигнување е прифаќањето на МАЧР за полноправна членка на Европската асоцијација за управување со луѓето, во која членуваат сите национални асоцијации на земјите од Европа.

Фактор: Во мај МАЧР повторно ќе организира конференција која ќе биде јубилејна, десетта. Што може ново да се очекува од неа?

Христина Лозаноска: Годишната конференција на МАЧР е настан кој секогаш изобилува со нови теми кои се актуелни во светот. За квалитетот на настанот зборуваат фактот што на досегашните конференции учество земале над 1500 професионалци и над 70 интернационални  предавачи.

Изборот на темата „From HR to RH – Respect for Humanity” (Преку менаџментот со човечки ресурси – до почит кон луѓето) произлезе на заедничка средба со колегите од Управниот и Надзорниот одбор на МАЧР, со цел во фокусот на јубилејната конференција да ја поставиме основната потреба, но и највисока цел на цивилизираниот свет, а тоа е почитта кон луѓето, поддршка на нивниот развој и признание за нивната непроценлива важност за организациите. Ќе биде понудена богата програма, со учество на истакнати говорници од странство, меѓу кои главните менаџери за ЧР од мултинационални  компании, како и искусни консултанти, коучи и професори од Италија, Словенија, Грција, Португалија, Австрија и други земји. Тие ќе ги споделат своите искуства и визии во оваа областа, ќе го презентираат своето стручно знаење, своите иновативни идеи, како и препораки (во делот: мотивирање, поттикнување на иновации, одржливост, управување со таленти, коучинг, лично брендирање, важноста на човечкиот фактор при интернационализација на компаниите итн..) 

Очекуваме голем број посетители, пред сè од редот на извршните менаџери, HR професионалци, како и студенти и други видови менаџери и професионалци, од јавниот, приватниот и невладиниот сектор, кои инвестираат во себе, со цел да бидат во тек со новините поврзани со развојот на човечкиот капитал и организациите. Учесниците ќе имаат исклучителна можност да се поврзат со луѓето и менаџерите од нивниот домен на работа и да остварат вредни познанства! Особено сме горди што настанот сè повеќе добива регионално значење, така што и оваа година се најавени гости од соседните земји. Самата организација на овој настан веќе е предизвик сам по себе и затоа како ко-организатор на конференцијата оваа година се јавува агенцијата Вработување.ком.

Превземено од : faktor.mk

https://faktor.mk/intervju-so-m-r-hristina-lozanoska-menadzmentot-so-chovechki-resursi-e-neophoden-za-organizaciski-uspeh

Интервју со Христина Лозаноска, Бизнис коуч и менаџмент консултант, сопственик на ВИТА ИНСТИТУТ: „ВИТА Институт: од мал женски бизнис до прва акредитирана програма за Employer Branding во Македонија“

Накратко, ако може да ни ја раскажете приказната за ВИТА Институт? Која е мисијата на ВИТА Институт?

ВИТА ИНСТИТУТ за едукација, менаџмент консалтинг и коучинг  е  локална консултантска компанија, која обезбедува целосна професионална поддршка на компаниите за нивниот организациски развој. Полето на експертиза на ВИТА ИНСТИТУТ природно ги прати моите лични професионални приоритети и јаки страни како основач, проширени се разбира со експертизата на тимот на соработници. Нашиот пристап вклучува примена на бизнис коучинг со менаџерскиот тим, идентификување на потребите за развој, воспоставување на системски решенија за унапредување на менаџмент системите прилагодени на потребите на секоја компанија, користење на најнови технологии на работа и поддршка при имплементација.

Во исто време нудиме програми за развој на лидерство во компаниите и развој на организациската култура, а обезбедуваме и коучинг за јакнење на лидерски компетенции преку индивидуален и тимски пристап.

 ВИТА ИНСТИТУТ се први и единствени во нашата земја кои нудатEmployer Branding академија односно академија за „брендирање на работодавачот“.Од каде идејата за ваква програма и академија? Како одеше процесот на формирање на програмата?

Еден од најновите проекти на ВИТА ИНСТИТУТ е регионалната Академија за EMPLOYER BRANDING, која претставува единствена ваква академија во земјата, која нуди напредни вештини за менаџмент со човечки ресурси и employer branding.  Академијата има уникатен пристап, комбинирајќи 6 модули на „masterclass“ предавања за напредни знаења и вештини за менаџмент со човечки ресурси и индивидуални менторски сесии / коучинг на учесниците. Идејата за оваа aкадемија произлезе како рефлексна реакција на барањата на нашите клиенти и зголемената потреба на пазарот за брендирање на работодавачите како квалитетни работодавачи. Идејата беше претставена пред програмата Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост и за истата добивме поддршка при формирањето, како и за спроведувањето на правата пилот група со компании од ИКТ секторот.

За кого е наменета оваа aкадемија и кои се очекувани придобивки и резултати за учесниците по завршување на академијата?

Главната цел е да им овозможиме на учесниците и компаниите да градат компетенции и експертиза потребни за решавање на главните проблеми со брендирањето на работодавачот и развојот на потребните практики за управување со човечките ресурси. Како резултат, компаниите се поподготвени да спроведат нови политики и процедури и да изготват Employer Branding стратегија, со цел подобро позиционирање на компанијата на пазарот на трудот. Секој учесник се стекнува со сет на напредни вештини и државно призната диплома „Специјалист за брендирање на работодавачот“.

Компаниите заинтересирани да учествуваат во академијата можат да бираат меѓу два типа на поддршка која им ја нудиме. Првиот, потрадиционален начин е да обучат свој вработен им овозможуваме нивниот вработен да работи на стратегија за employer branding за компанијата која го испраќа. Но, на барање на  на некои компании, сега воведовме и посебна бизнис понуда која вклучува тримесечен пакет за зголемување на видливоста на компанијата. Овој бизнис пакет содржи менторски сесии за изготвување на стратегијата за Employer Branding за компанијата, поддршка спорведување преку дигиталниот маркетинг, како и рекламно место на платени портали. Истиот ги исклучува предавањата од Акaдемијата.

Од кои сектори се компаниите учесници на програмата до сега? Дали постои некакво ограничување во овој поглед?

Сè повеќе сектори се погодени од недостиг на квалитетен кадар, потешкотии при привлекување и задржување. Започнавме од ИКТ секторот, а веќе имаме учесници и од секторот приватно здравство, финансии, автомобилска индустрија и други, но се наоѓа и по некој консултант или студент кој сака да се профилира во овој правец. Ограничување не постои, програмата е применлива на сите сектори. Сите компании учеснички препознаваат голема вредност најпрво во подобрување на нивните HR практики и политики, а потоа и во зголемувањето на видливоста на компанијата како работодавач. Индивидуалните учесници, пак, се стекнуваат со нови напредни вештини во областа кои понатаму можат да ги применат нудејќи ги како услуга на компаниите.

Од неодамна Академијата за Employer Branding е и официјално акредитирана од државните институции. Зошто се одлучивте да ја верифицирате програмата? Што подразбираше процесот на акредитација и кои се главните придобивки за учесниците?

За нас најрелевантна повратна информација за квалитетот на Академијата е задоволството на учесниците кои се искусни професионалци и вредноста која ја добиле со учеството. Сепак, решивме да ја верификуваме програмата во Центарот за образование на возрасни за да сме сигурни дека истата ги исполнува и државните стандарди за стекнување напредни професионални вештини. Со ова, учесниците ќе можат да го надополнат и формално своето портфолио со државно признат серификат „Специјалист за брендирање на работодавачот“.

Со какви предизвици се соочувате во работата како (жена) претприемач?

Претприемништвото е состојба на егзистенција! Морам вака прозаично да се изразам за да излезам од контекстот на предизвици и потешкотии, мажи и жени. Јас уживам во оваа улога, и овој период пливам во својата природна состојба. За себе велам дека потешко беше да се издржи во систем, да се гради кариера како жена во институција, а сега ми е многу полесно од тој аспект, полето за креативност и влијание е значително пошироко. Сепак, ќе речам дека долго време се подготвував да отворам свој бизнис и искуството од системот и оперативното работење ми се голем влог за да можам побрзо и подобро да се позиционирам во еден релативно комплексен профил на дејности, консултантството. Подготовките пред да се основа ВИТА ИНСТИТУТ, беа преку стекнување на врвни едукации и сертификати за работа, стекнување на долгогодишно искуство и експертиза во областа, идентификување на продукти и соработници од земјата и странство. Тоа беше единствениот начин сопствената експертиза да можам да ја надоврзам и да работам тимски, како и да ги дефинирам продуктите и услугите кои ќе бидат понудени.  Претприемништвото бара познавање на пазарот, идентификување на проблеми во општеството кои ќе ги решаваме со своите продукти и услуги. Потребите за развој кај македонските компании се големи, има многу работа за мојата фела, а не е многу голема конкуренција во земјата. Меѓународните консултантски куќи од овој вид се прескапи за нашиот пазар, па наше е да ја докажеме нашата стручност и да го освоиме пазарот. На проблемите секогаш гледам како на предизвици за раст и развој, тоа не ме плаши. Малку повеќе време ми одзема градењето на свесноста за нашите продукти и услуги кај клиентите, но и тука напредуваме, пред сè преку добрите референци.

Кои се идните планови на ВИТА Институт за Академијата за Employer Branding, но и пошироко?

Ќе продолжиме да растеме преку работа, преку градење на тимот, но и преку континуирано следење на светските трендови. Можеби еден ден не толку далеку, ќе станеме препознаен меѓународен играч, бидејќи личното искуство на меѓународни проекти ми било секогаш најголем предизвик и би сакала тоа да го работам сè повеќе преку ВИТА ИНСТИТУТ.  Bо однос на Академијата за Employer Branding, истата веќе е поставена регионално бидејќи програмата оди онлајн. Во тек е формирање на македонска, но и на англиска група која е понудена во регионот и пошироко.

Поголемо меѓународно присуство е нашета посакувана дестинација, но за да се стигне до таму имаме многу идеи и желби за соработка тука, каде сме и најпотребни да помогнеме за организациски развој и развој на лидери, во нашата земја!

За повеќе информации за Академијата за Employer Branding и останатите услуги на ВИТА ИНСТИТУТ, посетете ја нивната интернет страница: www.vitainstitut.com

„Секој професионалец кој раководи со организации и луѓе треба континуирано да се развива и унапредува за да може да го даде својот максимум во лидерската улога.“

Во нашиот развој како држава на патот кон Европската унија, со крајна цел да бидеме напредно општество, потребно ни е силно лидерство во организациите во приватниот и во јавниот сектор и голема поддршка за оние кои завземаат менаџерски и лидерски функции да одговорат на предизвиците прераснувајќи во врвни лидери кои ќе ја овозможат и водат трансформацијата на организациите.

Првата претпоставка која ќе ја земам за голема вистина и постулат на мојот текст е дека секој професионалец кој раководи со организации и луѓе треба континуирано да се развива и унапредува за да може да го даде својот максимум во лидерската улога!

Ќе зборувам за бизнис коучингот како најефективна метода за развој на лидери бидејќи во неговата основа е постигнување на состојба на свесно лидерство. Преку освестување на состојбите, целите и интересите кај менаџерите и менаџерскиот тим, до поголема објективност во работењето и донесувањето на одлуките за иднината на организацијата.

Пред неколку години учествував на едукација за менаџмент во Федералните Резерви на Њуjорк. Ни беше презентирана целокупната развојна програма за сите нивоа на менаџмент, каде за дел од средниот и највисокиот менаџмент ни беше презентиран коучингот како единствена методологија за поддршка. За таа цел, ангажирани се тројца познати бизнис коучеви од Менхетен со кои имаат рамковна соработка и секој од топ менаџерите е обврзан да одбере еден од овие коучеви за да работи на својот развој на менаџерски и лидерски компетенции.

На многу едноставен начин, беше објаснето значењето на бизнис коучингот како погодна методологија за мобилизирање на постоечките ресурси на менаџерот бидејќи динамиката на менаџерските позиции не остава многу време за дополнителна едукација. Со самото назначување на менаџерот тој е потребно веднаш  да ги усогласи личниот стил, мисија и цели, вредности и однесувања со насоките дадени од компанијата. И на овие теми менаџерот работи со својот коуч како нешто сосема секојдневно во неговата менаџерска кариера.

Коучингот е директно поврзан со тековните деловни проблеми и реалности со кои се соочуваат менаџерите и менаџерските тимови, како и усогласеност со конкретните развојни области кои се нивни релевантни потреби и ги поврзува со корпоративните вредности и приоритети.

Бизнис коучингот се покажа како најделотворна метода за успешно управување со промените:

 • За усогласување на членовите на менаџеркиот тим со визијата, мисијата и поставените цели.
 • Дефинирање на улогите и распределба на одговорности за остварување на зацртаните цели.
 • Планирање и спроведување на поголеми структурни промени во компанијата.
 • При воведување на нови бизнис стратегии.
 • За подготовка и развој на менаџерите за успешен процес на наследување на менаџерските позиции и развој на новоназначени менаџери.
 • Подобрување на функционирањето и зајакнување на врските во менаџерскиот тим.
 • Друго.

Во наведените случаи најчесто се комбинира тимскиот коучинг за менаџерскиот тим и индивидуален коучинг процес за менџерите за да се постигне посакуваниот трансформативен процес.

Разликата помеѓу коучингот и консултанството е во пристапот кој не е фокусиран на пренос на нови знаења, туку откривање и мобилизирање на потенцијалите на клиентите и градење на нови верувања и вредности кои им се неопходни во процесот на постигнување поголема менаџерка зрелост и отвореност за учење на нови знаења и вештини за исполнување на зацртаните цели.

Тимскиот коучинг има за цел цврсто поврзување на членовите на менаџерскиот тим околу заедничката визија, идентитет и вредности на тимот и компанијата. Коучот ја обезбедува објективноста и непристрасноста на процесот и затоа неговата улога е клучна.

Преку индивидуален бизнис коучинг менаџерите се водени низ процес на само-откривање и само-свесност, осознавање на своите предности и јаки страни и нивно ставање во функција на остварување на личните и организациските цели, како и идентификување на нивните послаби точки кои е потребно да ги развиваат. Коучингот позитивно делува на развој на емоционалната интелигенција и повисоко ниво на свесност за себе и околината.

Менаџерот и коучот развиваат специфичен партнерски однос кој се заснива на доверба и доверливост. Индивидуалниот коучинг може да се реализира и онлајн, додека за тимскиот коучинг се потребни услови за работа во живо.

За авторот: 

М-р Христина Лозаноска е бизнис и персонален коуч, оснивач на ВИТА ИНСТИТУТ, www.vitainstitut.comконсултантска куќа која испорачува бизнис коучинг за менаџери на компании во повеќе сектори и индустрии. Поседува два сертификати за коучинг: Erickson Professional Coach сертификација акредитирана од International Coaching Federationи Capital C Coach, сертификација призната од American board of NLP,ANLP.  Има повеќегодишно работно искуство во развој на организиции и лидери. Таа е оснивач и поранешен претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси (2012-2018)

Превземено од : 24hr.mk

Колумна на м-р Христина Лозаноска – професионален коуч за развој на лидери и сопственик на ВИТА ИНСТИТУТ за едукација, менаџмент консалтинг и коучинг.

 

Денес, можеме да зборуваме за жените лидери кои носат голема додадена вредност на масата на менаџерскиот тим, а зголемувањето на бројот на жени – лидери е придружено со промени во теоријата и практиката на лидерството!

Извештајот на Меѓународната организација на трудот: „Жени во бизнисот и менаџментот“- во кој се вклучени скоро 13.000 компании во 70 земји, покажа дека повеќе од 57 проценти од испитаниците се согласуваат дека иницијативите за вклучување на жени на менаџерски позиции, преку политики за родова балансираност, ги подобруваат деловните резултати. Скоро три четвртини од овие компании кои вовеле родово сензитивни политики објавиле зголемување на профитот од 5 до 20 проценти. Скоро 57 проценти одговориле дека е полесно да се привлечат и задржат талентите. Повеќе од 54 проценти изјавиле дека гледаат подобрувања во креативноста, иновативноста и отвореноста кај вработените.

Многу познати компании го усвоиле правилото на диверзитет во однос на застапеноста на жени во менаџерските тимови, иако историските бројки во моментот за жени на менаџерски позиции во Европа е 1 наспроти 3, во однос на мажите. Европската Унија се залага за минимумот од 40% жени во менаџерските одбори на државните институтции, иако овие бројки не се постигнати, укажуваат на потребата од родово балансирани пристапи во раководењето. Во Македонија процентот на жените на менаџерски позиции е околу 30%, додека  учеството на жени во менаџерски одбори е само 22%.

Овие состојби се поврзани со фактот дека традиционално, најценетите карактеристики на лидерството беа “машки“ по својата природа. Во тој правец се очекуваше и жените кои претендираат на менаџерски улоги да ги покажуваат овие принципи во своето однесување како би биле прифатени на исто рамниште. Не сите жени можеа да ги издржат притисоците од овие очекувања да успеат да се наметнат во машкиот свет, по машките правила. Сепак, во изминатите години, искуствата покажуваат дека многу од овие така наречени „машки принципи-карактеристики“, како што се: доминација, индивидуализам и ориентација кон задачи, одлучност, стремеж за контрола врз сопствените емоции и очекување дека сите треба да го прават истото, не секогаш придонесувале за ефикасноста на лидерството.

Доколку погледнеме во особеностите на трансформационото лидерство како еден од најефикасните лидерски стилови на новото време,  интересно е што многу од карактеристиките на трансформационото лидерство, како што се соработката, грижата, комуникацијата,  зајакнувањето на другите, се поврзани традиционално со жените, што илустрира дека многу „женски принципи-карактеристики“ придонесуваат за ефикасноста на лидерството денес. Предвидувањата укажуваат дека ако се повеќе раководни улоги се доделуваат на жени, ќе продолжи сериозен тренд на промени во перцепцијата на лидерството кое води и кон видливи културолошки промени.

Вистински успех за женското лидерство е што многу анализи го нагласуваат фактот дека вработените ги позиционираат женските лидери подобро од машките лидери во повеќе црти на трансформационото лидерство (харизма, способност да ги мотивираат вработените и креативност во решавањето проблеми).

Некои од женските принципи и карактеристики, како што се користење на интуицијата во процесот на донесување одлуки, внимателност и грижа кон другите, постигнување рамнотежа помеѓу животот и работата и општествената одговорност, посебно во периодот на кризата предизвикана од Ковид 19, дадоа најдобри резултати за амортизирање на состојбите.

Соодветно на тоа, жените  се подобро оценети во однос на емпатијата, покажување вештини за управување со луѓето и нивните потреби преку воспоставување силна врска со нивниот тим и комуникација, преку утврдување јасни барања од другите, јасно изразување на своите мисли и идеи и одржување солиден проток на комуникација, во споредба со мажите .

И покрај овие информации, жените лидери сеуште се справуваат со многу потешкотии во градењето на менаџерската кариера. Веројатно сеуште созрева вистинското разбирање за различностите кои жените лидери природно ги носат во менаџерскиот тим, што не значи дека лидерството на една компанија треба да биде базирано исклучиво на женски принципи на лидерството туку напротив, балансот се огледа во вклучувањето и користењето на моќта која овие принципи ја имаат, како додадена вредност во менаџерките тимови.

„Со сличностите се поврзуваме, со различностите растеме!“-  оваа прекрасна мисла на Вирџинија Сатир најдобро ја испраќа пораката за прифаќањето, вредноста и стремежот кој треба да биде основа на секоја модерна компанија во сите аспекти на прифаќање на диверзитетот во управувањето, затоа што тоа води кон повеќедимензионалност, надополнување и раст на потенцијалот!

Секој менаџерски тим кој нема жена во својот состав треба само да помисли дали секогаш ги има сите аспекти и различни видици во своето работење и носење одлуки, дали се исцрпени сите можности кои женските принципи би ги донеле во тимот?

За авторот: 

М-р Христина Лозаноска е бизнис и персонален коуч, оснивач на ВИТА ИНСТИТУТ, www.vitainstitut.com, консултантска куќа која испорачува бизнис коучинг за менаџери на компании во повеќе сектори и индустрии. Поседува два сертификати за коучинг: Erickson Professional Coach сертификација акредитирана од International Coaching Federationи Capital C Coach, сертификација призната од American board of NLP,ANLP. Има повеќегодишно работно искуство во развој на организиции и лидери. Таа е оснивач и поранешен претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси (2012-2018).

Превземено од : 24hr.mk

Христина Лозаноска: Им помагаме на македонските компании да ги задржат најдобрите работници!

Позиционирањето на пазарот на трудот, градење на имиџот и соодветното управување со човековите ресурси се многу важни сегменти во градењето на една компанија. Тие се директен влог во издигнување на целокупното бизнис работење на компанијата и инвестициите во нив даваат многукратен бенефит.

На македонскиот пазар веќе подолго време функционира Академијата за Employer Branding на Вита Институт преку која компаниите можат да се стекнат со знаења за водење на модерен менаџмет со човечки ресурси, користење на дигитален маркетинг и практични решенија за градење на посакуваниот имиџ на компанијата во јавноста.

За модерните трендови во манаџментот со човековите ресурси, разговараме со Христина Лозаноска, основач и CEO на Вита Институт.

Разговараше – Сања Наумовска

Г-ѓа Лозаноска, кажете ни нешто повеќе за Академијата за Employer Branding и како дојдовте до идејата да спроведете еден ваков проект?

Во последните години како бизнис коуч и консултант, имав можност да согледувам какви се ефектите кои добриот менаџмент со човечки ресурси ги дава врз целокупното работење на компанијата, особено за нејзиниот брендинг во јавноста, што прави услови за подобро позиционирање на пазарот на трудот и полесно остварување на бизнис целите на компанијата.

Од тука, Академијата за Employer Branding има за цел да ги поврзе овие внатрешни и надворешни сегменти од работењето на компанијата и да ја даде посакуваната слика на компанијата во јавноста преку холистички пристап на поврзување на менаџмент со човечки ресурси, лидерскиот модел и дигитален маркетинг како стратегија на компанијата за Employer Branding.

Што за една компанија значи да го поседува сертификатот за Employer Branding?

Сертификатот кој го добиваат учесниците на Академијата потврдува дека компанијата ќе има човек кој ќе може да ги поврзе овие области, потребни за градење нa стратегија за Employer branding. Значи дека компанијата инвестирала во градење на интерни капацитети за разбирање и водење на модерен менаџмет со човечки ресурси и користење на соодветен дигитален маркетинг и практични решенија за решавање на предизвиците со градење на посакуваниот имиџ на компанијата во јавноста. Во рамки на академијата има дел за менторирање со што им помагаме дел од новитетите кои ги научиле на академијата да ги применат имплементираат во рамки на нивните деловни предизвици.

Дали веќе има компании кај нас кои се стекнале со овој сертификат и кое е нивното искуство?

Ова е втора генерација на учесници кои се запишуваат на Академијата за Employer Branding, групата е речиси формирана и треба да започне со работа на 25 февруари. Искуството со првата група беше одлично. Групата беше формирана од ИКТ секторот и поддржана од ИТ комората МАСИТ, и швајцарската Програма за зголемување на вработиливоста ИМЕ, затоа што овој сектор се соочува со најголема потреба од привлекување на таленти, задржување и ангажирање за целите на компанијата. Дел од учесниците за прв пат изготвија стратегија за employer branding на компанијата, други работеа со помош на менторите на воспоставување или подобрување на ХР практики на пример, регрутирање, управување со таленти, управување со перформанси итн…кои ги поврзаа со стратегијата за employer branding.

Кои се модерните трендови во манаџментот со човековите ресурси?

Можеме многу да зборуваме за трендови кои еден модерен менаџмент со човечки ресурси треба да ги следи, но ќе се обидам да се осврнам на три моментално најбитни според мене:

 • Проактивен и холистички пристап во менаџментот со човечки ресурси, со кој се очекува да бидат вклучени многу различни аспекти за да се дефинираат ХР политиките и практиките како на пример: бизнис цели, информации од пазарот на трудот, анализа на потребите за организациски развој, потреби за развој на луѓето, равој на автентичен лидерски модел и талент за компанијата, стратешко планирање на одржлива вработливост на луѓето и организацијата (кадри денес и утре) и сл..
 • Спроведување дијагностики на организациската култура, „people data“ аналитики, разбирање на резултатите и користење на искуството на вработените за унапредување на состојбите, за одржување на добросостојба на луѓето и насочување на нивните мотивирачки фактори во ефикасно упраување со перформансите.
 • Дигитализација на сите процеси во менаџмент со човечки ресурси, што ќе овозможи нивна интеграција, имплементирање на софтвер за менаџмент со човечки ресурси заради следење и отчетност во работата. Истото ќе ја овозможи аналитичката и извештајна функција на ХР која е услов за носење на менаџерски одлуки базирани на докази.

 

Какви бенефити и поволности во позицинирањето на пазарот може тие да им донесат на компаниите?

Доколку менаџментот на компанијата може да делува во креирањето на имиџот на компанијта во јавноста, сметам дека не само што се подобруваат позициите на пазарот на борба за таленти, туку бенефити има и во “core” бизнисот, преку добра промоција пред потенцијалните клиенти за услугите на компанијата како и соработниците и партнерските организации.  Сепак, би додала дека брендингот треба да биде пред се одработен внатре, односно зајакната соработката со вработените, затоа што само така ќе може да зборуваме за долгорочни ефекти во брендингот на компанијата.

Кој е најголемиот предизвик на компаниите во поглед на HR?

Предизвиците зависат од големината на компанијата, од специфичните таленти кои и требаат на компанијата и нивната присутност на пазарот на трудот, затоа некои од компаниите се фокусирани да најдат и градат соодветни таленти, но сите компании се соочени со предизвикот да постигнат поголема мотивираност и ангажираност на вработените, како и мала флуктуација на вработени. ХР се често во улога на медијатори помеѓу различните потреби на менаџментот и вработените. Затоа предизвик е да се гради лидерство во улогата на ХР за да може да се постигне авторитет и кредибилитет во органиацијата, за што има предизвици да делуваат на зајакнување на својот лидерски профил самите ХР луѓе, да се стекнуват со напредни знаења, да градат исксутва и да бидат проактивни. Другата страна на паричката е културата и вистинското лидерство во компанијата кој е потребно да има знаења и увид во тоа што треба и може да очекува од ХР.

Дали на нашиот пазар е потешко да се најдат вредни, квалитетни и едуцирани работници или е потешко да се задржат во компаниите?

Потребата од вредни и квалитетни вработени за компанијата е од витално значење, и овие вредни и квалитетни вработени се повеќе се свесни за своите квалитети и бараат респектибилен, фер и професионален однос од работодавачот. Некои сектори имаат борба за редок талент, кој потешко се создава и затоа тука борбата е поголема, Но, не е невозможно, затоа што само треба да откријат компаниите што е тоа што го бара талентот, што е тоа што ќе го привлече  и задржи во компанијата, толку е лесно. Но, не е толку едноставно, цела наука и многу различни позитивни практики се во позадната за да се постигнат високи резултати во овој дел на компанијата, затоа соодветна Стратегија за Employer branding, и добри ХР практики се основа од каде треба да се започне.

Кажете ни нешто повеќе за Вита Институт, вашите проекти и цели и тимот што стои зад нив?

Мисијата на Вита Институт е да обезбеди целосна професионална поддршка на компаниите да ги изградат своите капацитети преку воспоставување на менаџмент системи, системи за управување со човечките ресурси, дигитализација на процесите, како и преку развој на лидерството во компаниите и развој на организациската култура. Тимот на Вита Институт го сочинуваат докажани експерти за менаџмент и сертифицирани бизнис коучеви, како и подеднакво успешни партнериски организации.

Учеството на Академијата за Employer Branding ни помогна да унапредиме неколку клучни ЧР процеси и да изготвиме Employer Branding стратегија

Интервју со Емилија Димитриевска, Head of Corporate Services & HR во One Inside, за нејзините впечатоци на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ

Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ чиишто уписи се во тек, има за цел да им помогне на извршните директори и ЧР професионалците во решавањето на главните предизвици кои произлегуваат од Employer Branding-от на нивната компанија. Учесниците на оваа Академија која започнува на 15 февруари ќе имаат исклучителна можност преку соработка со врвни HR експерти од ИКТ секторот и искусни коучеви од ВИТА ИНСТИТУТ да развијат ефикасна стратегија за привлекување и задржување на најдобрите таленти во рамките на својата организација.

Сакајќи да ја доближиме Академијата до луѓето од македонската ЧР заедница, 24HR направи интервју со една од учесниците во првата група на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ. Во продолжение, прочитајте за впечатоците на Емилија Димитриевска, Head of Corporate Services & HR во One Inside.

Кои се вашите лични придобивки од учеството на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ?

Професионалното усовршување бара посветеност, тоа дава и лично задоволство кое пак дава неизбежен резултат во рамките на организацијата.

Тоа беше и моето искуство со учеството на Академијата за Employer Branding. Сите предлози и насоки кои ни беа дадени од менторите беа позитивно прифатени и имплементирани во пракса.

Од секој модул имаше што да се слушне, што да се научи и понатаму што да се имплементира.

Кои новини ги воспоставивте во ЧР во вашата компанија, поврзано со employer branding стратегијата?

Еден од сегментите на кои работевме беше „Привлекување и задржување на вработени како и намалување на флукторирањето на кадарот“. Со таа цел направивме подобрување на неколку клучни ЧР процеси во неколку области кои вклучуваат:

 • Идентификување на проблематичните области на компанијата во однос на брендирањето на работодавачот и практиките за човечки ресурси
 • Надградување на тековната постапка за вработување
 • Воспоставување на програма за задржување на таленти

Би сакала да споменам дека во еден од модулите беше издвоенo дефинирањето на „идеален кандидат“. Тој метод ни овозможи да ги увидиме сите аспекти кои влијаат во формирањето на идеалниот тим кој на некој начин ќе биде наш бренд амбасадор. За оваа цел се зeмаат во обзир сите вредности со кои што тој вработен е задоволен.

Задоволството на еден вработен го идентификува него како индивидуа и потоа се тоа се манифестира во рамките на тимот кој што е дел од компанијата.

На кој начин во рамки на Академијата работевте на подобрување на имиџот на компанијата во јавноста?

Паралелно со работата на интерните ЧР практики, направивме профили на социјалните мрежи на компанијата со определена содржина која ја полниме и објавувавме според employer branding календарот. Во преговори сме и за дополнување на соджината на групацискиот профил на компанијата на LinkedIn профилот во однос на ЧР содржини.

Менторите не водеа во успешно изготвување на значајните алатки и во овој дел:

 • Воспоставување стратегија за брендирање на работодавачот и план со календар за 2020/2021 година
 • Дефинирање на процесот за регрутација со користење на дигителен маркетинг

За сите новини во работењето да ги примениме успешно од особена корист ни беа менторските сесии на кои што работевме на конкретните потреби.

Како додадена вредност на програмата на Академијата беа понудени и коучинг сесии, за развој на лидерските вештини, комуникациските способности, како и разбирање на коучингот како успешен принцип за креирање на систем за поставување цели.

Откријте ги тајните на успешниот Employer Branding со ВИТА ИНСТУТИТ!
Резервирајте го вашето место на +389 76 202 250
http://vitainstitut.com/mk/employer-branding-academy/

Извор: 24HR – линк:

EMPLOYER BRANDING-ОТ Е ЖЕШКА ТЕМА ВО СВЕТОТ, НО И КАЈ НАС

Доколку вашата компанија бележи тренд на опаѓање на бројот на апликации и потенцијални кандидати за вработување, тоа би можело да сугерира на неповолна перцепција за вас како работодавач. Со овој проблем се соочуваат мнозинството компании во Македонија, но и во светот, а тоа е така затоа што дури 8 од 10 кандидати го земаат предвид брендот на работодавачот како важен фактор во процесот на одлучување каде сакаат да работат утре. За да стигнете до најдобрите таленти на пазарот и да бидете компанија од прв избор потребна ви е правилна стратегија за Employer Branding, а токму тоа е и темата на нашето денешно интервју со м-р Христина Лозаноска, сопственик на ВИТА ИНСТИТУТ и основач на првата македонска Академија за Employer Branding.

Што е Employer Branding и зошто во вашиот фокус овој период беше формирањето на Академијата за Employer Branding?

Секоја компанија има свое место на пазарот на трудот и своја репутација. Employer branding-от овозможува знаења и вештини со кои менаџментот на компанијата ќе може целно да делува на создавање на препознатлив и посакуван имиџ на компанијата во јавноста.

Ако менаџмент со човечки ресурси, порано се ограничуваше на интерните практики за човечки ресурси, во последните години во развојот како бизнис партнер, сè повеќе пристапот е холистички, односно акцентот се става на ефектите кои добриот менаџмент со човечки ресурси ги дава врз целокупното работење на компанијата, и особено за нејзиниот брендинг во јавноста што прави услови за подобро позиционирање на пазарот на трудот, и полесно остварување на бизнис целите на компанијата.

Од тука, Академијата за Employer Branding произлезе како поддршка на компаниите и професионалците кои сакаат да се надградат со модерни пристапи и вкрстени знаења од менаџмент со човечки ресурси, креирање и проценка на автентичниот лидерски модел во компанијата и користење на дигитален маркетинг, за поставување и спроведување на Стратегија за Employer Branding!

Во последниве неколку години Employer Branding-от стана еден од клучните трендови во индустријата, и тоа на глобално ниво. Дали тој тренд ќе продолжи и дали постои потенцијал кај македонските компании да инвестираат во ова поле?

Точно. Employer Branding-от е жешка тема во светот, и во нашата земја може да се каже дека оваа тема влегува на голема врата и ќе се исцрпува во наредните години. Секоја компанија треба да изгради своја стратегија на препознатливост, свој систем на вредности, добри практики за менаџмент со човечки ресурси и вистински начини и канали да ги комуницира со јавноста. Од овој пристап зависи одржливоста на компанијата од аспект на привлекување и задржување на квалитетни и талентирани кадри.

Сè повеќе барателите на работа, истражуваат за компанијата на интернет. Согласно истражување на Careerbuilder: “Откако нашле понуда за работа, 64% од кандидатите рекле дека ја истражувале компанијата преку Интернет и 37% рекле дека ќе преминат на друга понуда за работа доколку не можат да најдат информации за компанијата.”

Во тек се уписите за втората група на учесници на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ која ќе започне на 25 февруари. Што вклучува Академијата и за кого е наменета?

Втората група на Академијата за Employer Branding започнува на 25 февруари и е отворена за сите сектори и кандидати со различен професионален background. Искуствата со првата група беа преку работа со компании од ИКТ секторот кои се доста отворени кон овие новитети, најмногу и заради пожестоката борба за специфични таленти која постои во овој сектор, и беше со поддршка на ИТ комората МАСИТ и швајцарската Програма за зголемување на вработиливоста ИМЕ.

Академијата вклучува “masterclass” предавања за напредни ХР вештини, автентично лидерство и проценка на лидерски профили, дигитален маркетинг и секако employer branding алатки и добри практики.

По 6-те модули на овие теми следи процес на менторирање и коучинг преку кој ги поддржуваме учесниците да имплементираат дел од новините кои ќе ги научат во нивното работно опкружување.

Каков е фидбекот од досегашните учесници на Академијата?

Фидбекот е одличен! За индивидуалните учесници Академијата за Employer Branding претставуваше вистински мини акцелератор за напредни знаења за employer branding, ХР и автентично лидерство. За компаниите, беше одлична можност да имплементираат за прв пат стратегија за employer branding, или да ревидираат некои ХР практики, како на пр: регрутирање, управување со перформанси, управување со таленти и сл.

Со што се стекнуваат учесниците кои ќе ја завршат Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ?

Учесниците ќе се стекнат со признание/сертификат: Сертифициран професионалец за Employer Branding, и што е најбитно ова претставува вистински доказ дека се стекнуваат со спремност да ја организираат и водат оваа област во рамки на компанијата, познавајќи ги различните аспекти кои се потребни за да се изготви и спроведе стратегија но и кампања за employer branding!

Резервирајте го своето место на Академијата за Employer Branding на ВИТА ИНСТИТУТ! За повеќе информации, отворете го следниот линк или јавете се на +389 76 202 250.

објавено од 24HR јануари 30, 2021

Превземено од 24HR – Линк:

Академијата за Employer Branding на ВИТА Институт ќе ве подготви за HR-от на иднината

Интервју со Марија Спировска, одговорна за контрола на квалитет на софтверски решенија во компанијата PrymApps и еден од учесниците на Академијата за Employer Branding на ВИТА Институт.

Марија Спировска е одговорна за контрола на квалитет на софтверски решенија во компанијата PrymApps која е главен центар за развој на софверот за менаџирање со човечки ресурси FledgeHR. Иако по професија е правник, во еден момент одлучува да ја промени кариерата и согласно современите трендови да го спои своето дотогашно искуство со професионално надградување во ИТ технологиите. Веќе 3 години е член на тимот на PrymApps. Приватно, посветена е на постојано учење за личен развој, истражува теми од интерес кои се применливи во струката, важи за неуморен борец за правата на маргинализираните групи и животните, а во слободно време се релаксира со јога.

Кои се спецификите на специјализираниот софтвер за човечки ресурси FledgeHR и како тој функционира во пракса?

Најпрво, PrymApps е компанија за развој на софтвер, специјализирана за развој на скалабилни веб и cloud-базирани апликации за управување со деловни процеси. Ние сме главен центар за развој на софтверот за менаџирање со човечки ресурси – FlegdeHR, кој пак е дел од поголема платформа FledgeWorks (www.fledgeworks.com); каде во соработка со нашите партнери, преку FledgeHR како основа нудиме и консалтинг, HR outsourcing, интеграција со плати, системи за регистрација на работно време итн.

FledgeHR ​​е сеопфатно софтверско решение за управување со човечки капитал, базирано на cloud технологија, кое помага да се создаде култура на високи перформанси преку развој на мотивирани, компетентни и задоволни вработени. Овозможуваме поддршка за сите процеси и функции на управување со човечки капитал потребни за ефикасно управување со знаењето, навиките, социјалните и личните карактеристики на вработените, како и нивната способност за извршување задачи и постигнување на целите преку следните сегменти: администрација со човечки ресурси, регрутирање, вовед во работата (on-boarding) и управување со перформанси и таленти.

Методологијата позади решението е развивана во долг временски период, базирана е на долгогодишни истражувања и со задоволство можам да кажам дека е веќе успешно имплементирана регионално кај интернационални клиенти (компании кои бројат повеќе од 2.000 вработени – преку нашите партнери во Словенија, Србија и Северна Македонија, ексклузивен партнер за Македонија е ВИТА ИНСТИТУТ).

Уште еден клучен фактор за успех кој би сакала да го издвојам е посветеноста и ентузијазмот на тимот кој стои позади FledgeHR: се работи за тим од професионалци во своите области, без чија експертиза, иновативност и аналитика ништо од ова немаше да биде возможно. И секако, современ менаџмент којшто поседува growth mindset, односно активно се залага да ги обезбеди потребните ресурси за развој на вештините кај секој член во тимот – што се докажува како успешна формула за креирање на професионалци. Секој ден сум благодарна што имам прилика да го делам работниот ден со тим од кој можноста за учење не може да се исцрпи.

Што за вас значеше учеството на Академијата за Employer Branding, имајќи ја предвид вашата улога во компанијата?

Несомнено, придобивките од Академијата се од огромно значење за мене, бидејќи само преку континуирано учење и запознавање на нови напредни концепти можам понатаму да го давам мојот придонес во развој на FledgeHR. Дигитализацијата на процесите, но и запознавањето со најновите стилови на менаџмент, промоција и лидерство кои се потребни за раст и здобивање на имиџ – одличен работодавач – се од големо значење за мене имајќи предвид кои се приоритетите на компанијата за која работам, но и потребите на нашите клиенти. За мене академијата отвори нови хоризонти и ми даде малку поинаков поглед кон концептите кои беа тема на обработка, што е од огромно значење за да можам да ја формирам целосната слика и да го продлабочам моето ниво на разбирање. Би ја препорачала Академијата за Employer Branding на секое лице (без разлика дали е на менаџерска позиција или не) кое сака да биде дел од иднината на ХР.

Кои теми од предавањата ви побудија најголем интерес за вашиот професионален развој?

Лично за мене беше доста корисно длабокото навлегување во Employer Branding со инклузивен ХР, од останатите би го издвоила модулот за менаџирање на перформансите на вработените и како ефективниот коучинг може да поттикне развој на компетенции кои се потребни од вработените за дополнително напредување на работното место, модул кој ме инспирираше да започнам да ја истражувам оваа област и да навлезам подлабоко во бизнис психологијата како наука што е и од мој личен, а и професионален интерес, бидејќи во нашето решение имаме цел модул за развој на компетенции.

И  секако, тоа што периодов е актуелно за сите: споделување на најдобрите практики и проучување на екстензивните истражувања за новиот начин на работа којшто не мора да вклучи физичко присуство и канцеларии – претставува тема за размислување и изнаоѓање идеи како истово би го олесниле за нашите клиенти преку нашето ХР решение.

Развијте ја вашата стратегија за Employer Branding и привлечете и задржете ги врвните таленти во вашата компанија. Пријавете се на Академијата за Employer Branding на ВИТА Институт овде.

Извор 24HR – Линк: