HR ОБУКИ И МЕНТОРСТВО

ОБУКИ

Воведување нови и иновативни пристапи за стекнување знаења и најдобри практични искуства, со што процесот на учење и развој се подигнува на повисоко ниво.

МЕНТОРСТВО

Овозможување на апликативен начин за пренос на експертски знаења и вештини во професијата базирани на најновите светски трендови во областа, комбинирани со методологијата која ВИТА ИНСТИТУТ ја користи при имплементација на HR системи.

ИНОВАТИВНИ ОБУКИ, ДОСТАПНИ САМО ВО ВИТА ИНСТИТУТ

  • ПРОГРАМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА HR СИСТЕМИ ( HR процеси - регрутација, менаџирање со таленти, системи за управување со перформанси, програми за задржување на вработени...)
  • ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ И ДОБРОСОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИ
  • АКАДЕМИЈА ЗА EMPLOYER BRANDING
  • ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЛИДЕРИ (коучинг и HR вештини)
  • КОМУНИКАЦИСКИ МОДЕЛ И МЕКИ ВЕШТИНИ (грижа за корисници и развој на продажни вештини)
  • ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА HR ПРОЦЕСИ
  • ДИЈАГНОСТИКА (дата аналитика) НА ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА
  • УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИ
  • CONCEPT OF SUSTAINABLE EMPLOYABILITY 
  • ДРУГИ ОБУКИ, СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА КЛИЕНТОТ