НАШИОТ ТИМ

“Со сличностите се поврзуваме, со разликите растеме!”Virginia Satir