VET4SPORT

ВИТА ИНСТИТУТ има за цел да го промовира професионалниот развој на спортските работници преку иновативно стручнa обука, на начин на кој спортските работници се здобиваат со вештини за самоуправување, вештини за управување со човечки ресурси и почитување на различноста.
Тимот на ВИТА беше ангажиран за креирање на програмата VET4SPORT за проектот Еразмус +, како дел од тимот експерти на МХРА, како водечки партнер на овој проект.

Процесите и практиките промовирани и воведени во овој проект се целосно иновативен пристап кон постигнување на организациска промена кај спортските работници. Интересот да се донесе иновација е од клучно значење за прилагодливоста кон модерната ера и за потребите на спортските работници и луѓето со кои соработуваат секојдневно. Крајната цел е да се создаде процес со трајна потреба од иновации и развој.

Целата работа на проектот е спроведена во тесна соработка со проектните партнери од Северна Македонија, Грција, Италија и Австрија.

Официјална веб-страница на проектот:

Продолжуваме да работиме заедно со нашите партнери во спортскиот менаџмент и едукација.