Стратешко Управување

Креирање на самоодржлив формален систем за координирано управување и работење, кој ќе создаде цврста основа за раст и развој на организацијата.

Процесот се состои од три чекори:

  • Introduction of standardized way of Strategic Management, with the aim of accurate and timely adoption of certain decisions.

  • Correct division of power and responsibilities among management.

  • Унапредување на менаџмент процеси и корпоративно управување. Поставување и развој на корпоративните функции.